РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Барановський Олександр Віталійович

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЕТАПІ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Завгородній Віталій Анатолійович

РЕГУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЮРИДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Павліченко Євгенія Володимирівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ СУТНОСТІ КОМПАРАТИВІСТИКИ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Пайда Юрій Юрійович

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЗАКОН І ЗВИЧАЄВА ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Перепьолкін Сергій Михайлович

ТЕРМІНОЛОГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ КАТЕГОРІЙ «ОБ’ЄКТ» І «ПРЕДМЕТ» У ДОКТРИНІ МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Бесчастний Віктор Миколайович

ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПОВНОЦІННІ СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Громенко Юлія Олександрівна

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРАВОВА ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гузенко Олена Павлівна, Хайлова Тетяна Володимирівна

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Деревянко Богдан Володимирович, Рижкова Єлизавета Юріївна

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЇХНІХ СПІВРОБІТНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРІВ ТА/АБО ЗАКОНОДАВСТВА

Колєснік Тетяна Володимирівна

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ

Костюк Віктор Леонтійович

ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Піддубна Дар’я Сергіївна

НАЛЕЖНЕ ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ – ЕЛЕМЕНТ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ

Родіна Валерія Вікторівна

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Склема Тетяна Юріївна

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Шеховцова Вікторія Володимирівна

ВІРТУАЛЬНІ ЖИТЛОВІ ПРАВА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Тичина Дмитро Михайлович, Найдюк Юрій Михайлович

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Хрідочкін Андрій Вікторович

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Цуркаленко Юлія Володимирівна

ДЖЕРЕЛО СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Лосич Сергій Васильович, Рутвян Кристина Олегівна

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО КРИТЕРІЮ НЕОСУДНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Шайтуро Ольга Павлівна

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ VІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабенко Ольга Георгіївна

НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО

Городецька Марина Сергіївна

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОКУРОРОМ

Печко Володимира Володимирівна

ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Русанова Вікторія Владиславівна

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗОВОЇ ЗБРОЇ В СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ VІІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАНННЯ

Лопатинська Ірина Сергіївна, Мамонова Олена Іванівна

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ПРАВООХОРОНЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «CRIMES AND PUNISHMENT»)