РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Єпринцев Пилип Сергійович, Носевич Надія Русланівна

ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ІНДІЇ: ІСТОРІЯ, ПРАВОВА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА

Комарницький Олег Леонідович

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОГО ШТРАФУ ЯК ІНШОГО ЗАХОДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Куракін Олександр Миколайович

ФОРМАЛЬНО НЕВИЗНАЧЕНІ ТЕРМІНИ ЯК ЗАСІБ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Захарченко Андрій Миколайович

ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ВІД ПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Князькова Любов Михайлівна, Іванов Іван Володимирович

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Колєснік Тетяна Володимирівна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ ПІД ЧАС РЕАЛІЗІЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Ніколенко Людмила Миколаївна, Аягут Наталія Гарягдиївна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОНЦЕСІЇ В ПОРТОВІЙ ГАЛУЗІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Шульженко Ігор Владиславович

ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бурий Віталій Євгенович

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ 2020 РОКУ (ЧАСТИНА 2)

Іваненко Дмитро Дмитрович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ (ЧАСТИНА ІІ)

Кадала Віталій Віталійович, Гузенко Олена Павлівна

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ І НОВЕЛИ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ СЕГМЕНТІВ ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Данилевський Андрій Олександрович, Данилевська Юлія Олександрівна

ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ МІЖНАРОДНИМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТАМ

Слухаєнко Юрій Миколайович

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бажанюк Василь Васильович

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Ковальова Ольга Вікторівна

РОЗШУКОВА РОБОТА СЛІДЧОГО ЯК ОКРЕМА ФОРМА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кубарєв Іван Володимирович, Барган Сергій Сергійович

ЗГОДА ПОТЕРПІЛОГО НА УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Лучко Оксана Анатоліївна

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОГЛЯДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Одерій Олексій Володимирович, Кожевніков Олексій Андрійович

ОТРИМАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ВІДКРИТИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ

Самко Андрій Вікторович, Пилипенко Дмитро Олексійович

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

Скрябін Олексій Миколайович

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРЕЮДИЦІЇ В СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Шульга Андрій Олександрович

ПРО НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ ДЕЯКИХ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І КОНКУРЕНЦІЮ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Сабельникова Тамара Миколаївна

КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Салащенко Ганна Миколаївна

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Атаманенко Юлія Юріївна

ОПРАЦЮВАННЯ АЕРОЗНІМКІВ МІСЦЯ СКОЄННЯ АВАРІЙ НА ВЕБПОРТАЛІ «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ДТП»