Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць “Правовий часопис Донбасу”

 1. Загальні положення

Для публікації у збірнику наукових праць «Правовий часопис Донбасу» автори подають результати особистих (або в співавторстві) оригінальних наукових і науково-практичних досліджень, які не були раніше опубліковані та не були направлені в інші видання, підготовлені українською мовою та відповідають установленим вимогам до кваліфікованих наукових праць.

У статті має бути відображено наукову новизну в галузі досліджень.

Редколегія видання залишає за собою право не розглядати ті статті, які не відповідають його тематиці, технічним та етичним стандартам; повертати на доопрацювання та редагувати їх.

 1. Структура наукових статей:
 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання визначеної проблеми і які взято за основу автором; під час опису вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається лише перелік їхніх прізвищ без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми й причинно-наслідковий зв’язок їхніх робіт із метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках; бажано включити й аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів за тематикою статті;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки на підставі проведеного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 1. Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
 • стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), безпереносів;
 • рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – 8–10 сторінок;
 • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, учене звання, почесне звання, членство в НАН України, НАПрН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи автора (співавторів);
 • на наступному рядку – інформація про ORCID автора;
 • нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт напівжирний);
 • далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с.25–26], а самі назви джерел наводяться в розділі «Список використаних джерел» у порядку згадування в тексті;
 • бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ8302:2015;
 • після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за міжнародним стандартом АРА). Онлайн-транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до org/transliteratsiia, онлайн-транслітерація російськомовних джерел – відповідно до translit-online.ru.

До кожного транслітерованого джерела у квадратних дужках подається переклад англійською мовою найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не українсько- та не російськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках зазначається мова, якою воно видано – [in Ukrainian] чи [in Russian];

 • якщо описана у Списку використаних джерел публікація має DOI, цей ідентифікатор обов’язково вказується в References (наприкінці), оскільки саме він є найбільш точним джерелом інформації про статтю і за ним здійснюється зв’язка «посилання – публікація»;
 • після References подається розширена англомовна анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4–8 слів). Відомості про авторів статті та її назва також оформлюються англійською мовою (прізвище та ім’я автора – за зразком написання в паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати їхній офіційній назві англійською мовою).
 1. Вимоги щодо подання матеріалів у редакцію:
 • матеріали: електронний варіант статті, довідка про автора, фото автора та розширена англомовна анотація – надсилаються на адресу: dui55@ukr.net;
 • у довідці про автора (співавторів) зазначається ПІБ (повністю); науковий ступінь; учене звання; членство в НАН України, НАПрН України чи інших галузевих АН (за наявності); місце роботи та посада; інформація про ORCID автора; контактний номер телефону; електронна пошта; відділення «Нової пошти» чи «Укрпошти», на яке авторові буде надіслано примірник збірника; розділ збірника, до якого подається стаття;
 • фото автора у форматі jpg;
 • якщо автор не має наукового ступеня, необхідно подати рецензію наукового керівника.

Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, оформлення списку використаних джерел та References покладається на авторів.

Усі матеріали підлягають обов’язковому внутрішньому рецензуванню членами    редакційної колегії видання.

Електронна копія збірника безоплатно та своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України в розділі «Наукова періодика України», а також на вебсайті видання за адресою: https://ljd.dnuvs.in.ua/.

Особливості публікаційного процесу, вимоги щодо оформлення статей на сайті видання за посиланням: https://ljd.dnuvs.in.ua/vimogi-do-statej/.

 

Редакційна колегія збірника

Вартість публікації у збірнику – 600 грн.
З 01.01.2022 вартість публікації у “Правовому часописі Донбасу” становитиме 750 грн – і залишиться найнижчою серед правничих фахових видань України.