Збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» – це фахове рецензоване українське (з міжнародною участю) видання, спрямоване на просування передових  знань та розв’язання проблемних питань у галузі юридичних наук.

1. Сфера розповсюдження:

Загальнодержавна

2. Цільова аудиторія:

наукові та науково-педагогічні працівники, практичні працівники правоохоронних і правозахисних структур.

3. Наукові напрями (тематична спрямованість з певної галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей):

теорія та історія держави і права; конституційне та міжнародне право. Господарське право, цивільне право, трудове право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Кримінальне право та кримінологія. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність.

4. Періодичність виходу у світ, обсяг і наклад видання:

обсяг видання – до 30  умовних друкованих аркушів; періодичність виходу – 4 рази на рік; наклад – 100 екземплярів.

5. Автори наукового періодичного видання:

провідні вчені, молоді науковці, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі наукових ступенів, працівники правоохоронних і правозахисних структур.

6. Засновник видання:

Донецький державний університету внутрішніх справ.

7. Мови видання: українська, російська.

8. Документи про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:

КВ № 22761-12661ПР від 30 травня 2017 р.

9. Реєстрація як фахового видання:

наказ МОН України від 17.03.2020 № 409; галузі науки: юридичні (081 – Право)

10. Реєстраційні реквізити (ISSN) міжнародного серіального видання, з якого року:

ISSN 2523-4269,  2017 рік

11. Здійснення обов’язкової розсилки видання:

обов’язкова розсилка видання включає 14 отримувачів (відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів»).

12. Основні прннципи:

об’єктивність та неупередженість;
висока вимогливість до якості наукових досліджень;
політика рецензування статей;
суворе дотримання авторських та суміжних прав;
дотримання норм професійної етики;
суворе дотримання графіку виходу журналу;
засудження плагіату;
політика відкритого доступу;
залучення до публікацій науковців-початківців: аспіранти/здобувачі ДонДУВС публікаційний внесок не сплачують (2 статті у випуску);
збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY (CC BY 4.0): це дає змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому науковому виданні.

13. Політика публікаційного процесу:

оцінка рукопису на відповідність тематиці журналу;
вибір рецензентів;
рецензування;
допрацювання статті;
повторна рецензія;
затвердження матеріалу редакційною колегією. Внесення публікаційного внеску;
додрукарська підготовка;
друкарські роботи;
поширення друкованих примірників та опублікування на сайті журналу.